ESBABU NÜZÛL ESERLERİ

Kur’an sure ve ayetlerinin indirilişine sebep olan olaylardan bahseden ilim dalıdır. Kur’an-ı Kerîm’in anlaşılması için önemlidir. Ancak bu konuda aşırılığa kaçmalar ve zayıf rivayetler de yok değildir. O yüzden okunacak eserler önemlidir.

 

Bu konular tefsirler içinde anlatıldığı gibi, müstakil eserler de yazılmıştır. İşte başlıcaları:

 

1.Meymun b. Mihran(118/), Tafsil li Esbabin-Nüzûl, Yazma eser

 

2.Ali b. el-Medinî(234/), Esbabun-Nüzûl

 

3.Vahıdî(468/), Esbabun-Nüzûl trc. Necati Tetik, Necdet Çağıl. Erzurum, İhtar Yayıncılık

 

4.Ebul-Muzaffer Muhammed b. Esad el-Irakî el-Hanefî(567/), Esbabun-Nüzûl vel-Kısasul-Ferkaniyye

 

5.Ebu Cafer Muhammed b. Ali b. Şehr et-Taberî(588/), Esbabun-Nüzûl ala mezhebi Alir-Resul

 

6.Ebul-Ferec İbnül-Cevzî(597), Esbabun-Nüzûl

 

7.İbn Hacer el-Askalanî(852), el-Ucab fi beyanil-esbab. Hacimli bir cilt olduğu belirtilen eserin bir nüshası Karaviyyîn Kütüphanesinde bulunmaktadır. Brockelmannın Şerhul-bâb adıyla zikrettiği ve Petersburgdaki Asya Kafkas Müzesinde bulunduğunu söylediği eser de bu kitap olmalıdır.

 

8.İmam Suyutî(911), Lübabun-Nukul fi Esbabin-Nüzûl, trc. Abdulcelil Alpkıray, İstanbul 2015

 

9.Mukbil b. Hadî el-Vadıi(1422/2001), es-Sahihul-Müsned min Esbabin-Nüzûl

 

10.Selim b. İd Hilalî-Muhammed b. Musa Al-i Nasr, el-İstiab fi beyanil-Esbab

 

11.İbn Halife el-Uleyvî(1416/1999), Camiun-Nukûl fi Esbabin-Nüzûl

 

12.Abdulfettah Abdulğanî Kadî, Esbab-ı Nüzûl Trc. Salih Akdemir, Fecr Yay.

 

 

 

ESBAB-I NÜZULA DAİR YAZILAN MUASIR ESERLER

 

 

Türkçe Eserler

 

1-Abdurrahman Elmalı, Fahreddin er-Razi’de Esbab-ı Nüzûl Değerlendirmesi, Şanlıurfa : Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 1998

 

2-Bedreddin Çetiner, Fatiha’dan Nas’a Esbab-ı Nüzûl (Kur’an Ayetlerinin iniş sebebi),İstanbul, Çağrı Yayınları, 2002

 

3-Hasan Tahsin Emiroğlu, Esbab-ı Nüzûl, Konya 1983

 

4-Ahmed Nedim Serinsu, Kuranın anlaşılmasında Esbab-ı Nüzûl’ün rolü. İstanbul : Şule Yayınları, 1994

 

5-Ahmet Nedim Serinsu, Salebe kıssası (Esbab-ı Nüzûle yeni bir yaklaşım),Şule Yayınları,

 

6-Ahmet Nedim Serinsu, Tarihsellik ve Esbab-ı Nüzûl, Şule Yayınları

 

7-Yakup Bıyıkoğlu, Şevkani’nin Fethu’l-Kadir’inde Esbab-ı Nüzûl ve Kur’ân’ın anlaşılması(ayetlerin iniş sebepleri), Rağbet Yayınları

 

 

 

Arapça Eserler

 

1-Dr. İsam Abdulmuhsin el-Humeydan, Esbab-ı Nüzûl ve Eseruha fit-Tefsir

 

2-Dr. Cuma Sehl, Esbab-un Nüzûl esaniduha ve-eseruha fi Tefsiril-Kuranil-Kerim

 

3-İmadüddin Muhammed Reşid, Esbab-ün-Nüzûl ve eseruha fî beyâni’n-nusus, (dirase mukarene beyne usuli’t-tefsir ve usuli’l-fıkh)

 

4-Ebû Ömer Nadi b. Mahmûd Hasan Ezheri, el-Makbul min Esbabi’n-Nüzûl,Kahire 1997

 

5-İbrâhim Muhammed Ali, Sahihu Esbabi’n-Nüzûl, dirase hadisiyy, Dımaşk, Dârü’l-Kalem

 

6-Hâlid Abdurrahman el-Ak, Teshilü’l-vüsul ila ma’rifeti Esbabi’n-Nüzûl

 

7-Bessam Cemel, Esbabü’n-NüzûlBeyrut 2005. 470

  

Y.Lisans Tezleri

 

1-Recep Çetintaş, Tefsirde Esbab-ı Nüzûl Problemi, 1999, Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez danışmanı: Prof. Dr. M. Zeki Duman

 

2-Muhammed b. Es’ad Iraki, Esbabü’n-Nüzûl vel-kasasül-Furkaniyye, dirase ve tahkik; İsam Ahmed Ahmed Ganim. Riyad 2007, Matbu tez (Master)

 

3- Merve Dilek Yolcu, İbn Kesir Tefsirinde Esbab-ı Nüzûl, Atatürk Ünv.

 

Dr. Tezleri

 

1- Halid b. Süleyman el-Müzenî, el-Muharrir fi Esbabi Nüzûlil-Kuran (min hilali Kütübit-Tisa),Riyad 1429