İslâm Nizamı ile Laik Düzen Arasındaki Farklar

 

           Bazı kardeşlerimiz laik düzende de İslam’ın yaşanabileceğini iddia etmekte hatta laik düzenle İslam nizamının hiçbir şekilde çatışmadığını söylemektedirler. Doğrusu bu düşünce  bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa iyi niyetle bağdaşamaz.

 

Elbette sistemler arasında bazı benzerlikler olacaktır. Ancak sistemler her konuda örtüşmüyorsa bu bazı benzerlikler bizi yanıltmamalıdır.

            Şimdi İslamî düzenle laik düzen arasındaki farkları ana hatları ile izah etmeye çalışalım:

           

1-İslam’da Yaratmada olduğu gibi kanun koymada da yegâne ve tek hâkim Allah’tır. Laik düzende kanunlar ilâhî değil beşeridir.

 

2-İslam’da Kanunlar, Kur’an’a ve Rasulüllahın sünnetine dayanır. Bunlara aykırı kanun konulamaz. Laik düzende kanunlar dini esaslara dayandırılamaz.

 

3-Devlet ”vatan, dil, ırk, ve soy” gibi nazariyeler üzerine değil, İslam’ın insanlığa getirdiği nizam üzerine kurulur. Laik düzende böyle bir fikir yoktur.

 

4-İslam Nizamında devletin vazifeleri:

 

a)Kitap ve Sünnet’in belirlediği iyilikleri yaşatmak, kötülükleri yok etmek, İslâmî esasları ayakta tutmak, meşrûiyeti kabul edilen mezheplere göre din eğitim ve öğretimi yaptırmak.

 

b)Dünya Müslümanlarının aralarında mevcut kardeşlik bağlarını güçlendirmek, tefrika sebeplerini ortadan kaldırmak.

 

c)Sınıf ve din farkı gözetmeksizin, insan için zarûrî olan yiyecek, giyecek, mesken, tedâvî ve öğretim gibi ihtiyaçları -bunları  bir ârızadan dolayı bizzat temin edemeyecekler için - temin etmek.

Laik düzende bu düşüncelerin çoğu yoktur. Bu fikirlerin bazıları kısmen olsa da gerçekleştirmek mümkün olmamıştır.

 

5-İslamî düzende devlet başkanının erkek, Müslüman, halkın veya mümessillerinin dindarlık, ehliyet ve akl-ı selimine güvendiği bir kimse olması gerekir. Laik düzende devlet başkanında böyle şartlar aranmaz.

           

6-Anayasanın hiçbir yeri, Kitap ve Sünnete aykırı olarak tefsir edilemez. Laik düzende kanunlar dini esaslara dayandırılamaz.

 

Görüldüğü gibi İslam kendine has bir düzen, sistem getirmiştir. Bu sisteme ya inanırsınız ya da inanmazsınız. İslamı başka sistemlerle aynı görmek akıl almaz bir gaflettir.                                                                     

Yazarın Diğer Yazıları