Allah Yolunda Cihat Müslüman Olmanın Bir Gereğidir


Cihat, sözlükte çalışmak, çabalamak, gayret etmek demektir. Istılahta ise hak Dîne dâvet etmek ve onu kabul etmeyenlere karşı, malı ve canı ile savaşmaktır.

 

İslam’da, Allah’ın ismini yüceltmek için cihat farzdır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Hoşunuza gitmese de düşmanla savaşmak, üzerinize farz kılındı.” (Bakara:216),

Onlarla herhangi bir fitne kalmayıncaya, din yalnız Allah’ın oluncaya kadar savaşın.”(Bakara:193).

Hz. Peygamber de “cihat, kıyamete kadar devam edecektir.”(Ebu Davut) buyurmuştur.

Cihadı teşvik eden pek çok âyet ve hadis vardır. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

 ”Yüce Allah, mü’minlerin mallarını ve canlarını, cennet karşılığında satın almıştır.”(Tevbe:111)

”Ey îman edenler, sizi çetin bir azaptan kurtaracak ticaret yolu göstereyim mi? Allah ve Rasulüne  îman eder ve Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla savaşırsınız. Bunun sizin için ne kadar hayırlı olduğunu bir bilseniz. Bu sayede Allah günahlarınızı affeder, altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adn cennetindeki güzel köşklere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur.”(Saf:10-12).

 

 Hz. Peygambere hangi amelin daha faziletli olduğu sorulduğunda:”Allah ve Rasulüne îmandan sonra en faziletli amel, cihattır”. (Buhari) buyurmuştur.

 

Cihadın çeşitleri:

1-Nefse karşı cihat: En zor cihat, nefis ve şeytana karşı yapılan cihattır. Çünkü bunlar, görünmeyen düşman olup, hile ve tuzaklarını anlayarak tedbir almak zordur. Nefsine karşı cihatta başarılı olamayan bir kimse, kendinde düşmanın karşısına çıkıp savaşmak güç ve cesaretini bulamaz.

Peygamber Efendimiz Tebük seferinden dönerken Ashâbına şöyle demiştir:”Küçük cihattan, büyük cihada dönüyoruz.”(Aclûnî).

 

Burada büyük bir ordu ile gerçekleştirilen bir savaş;”küçük cihat”, olarak nitelendirilirken, nefis ve şeytanla olan cihada;”büyük cihat” denilmiştir. Biraz düşündüğümüzde, bu sözün ne kadar doğru olduğunu anlayabiliriz. Zira insanlar, daha çok nefis ve şeytana karşı mağlup olmaktadırlar. Pek çok insan nefis ve şeytanın oyuncağı olmuştur.

 

2-İlim ile cihat: Dünyada kötülüklerin genel sebebi cehalettir. İlim ve irfanın gönüller üzerinde icra ettiği tesiri, silah gücü ile temin etmek mümkün değildir. Bu yüzden Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

”Ya Muhammed, insanları Rabbi’nin yoluna, hikmetle, güzel öğütle dâvet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et.”(Nahl:125).

İlim, irfan ve irşatla, insanları ikna ederek, gönüllerine sevgiyi yerleştirerek, hak yolunu göstermek, sürekli ve kalıcı bir cihat şeklidir. Gönülleri vahiy ve sünnetle irşat, cihatların en büyüğüdür. Yüce Allah şöyle buyuruyor:”Sen kâfirlere uyma, onlara karşı Kur’an ile, büyük bir cihatla cihat  et.”(Fürkan:52).

 

 Rasulüllah, en üstün cihadın, zâlim bir hükümdar karşısında hakkı söylemek olduğunu bildirmiş, bu sebeple öldürülecek kimsenin, Hz. Hamza’dan sonra en başta gelen şehitlerden olacağını haber vermiştir.(Ebu Davut).

Müslümanların bir görevi de emri bil-maruf nehyi anil-münkerdir. Yani iyi, güzel ve faydalı olanı ayakta tutmak, kötü, çirkin ve zararlı olanı kaldırmak yok etmektir.

Cihat ruhunun daima diri tutulması gerekir.

Bu gün Suriye’de haçlıların zavallı insanları kandırarak Suriye’yi işgal etmek istediği açıktır.

Türk milleti bu işgale dur demek için Suriye’ye girmiş ve Allah’ın izniyle haçlılara geçit vermeyecektir. Bu bizim Müslümanlık ve kardeşlik görevimizdir.

Bazı insanların ‘Suriye’de ne işimiz var’ demesi İslam’dan habersiz olmalarındandır. Vatanımızı korumak, kardeşlerimize yardım etmek dinimizin bir emridir. 

 

 

Yazarın Diğer Yazıları