Hilafet Ve Saltanat Farkı

Hilafetin gidip saltanatın gelmesinin en kötü sonuçlarından biri de, İslam’ın en fazla değer verdiği eşitlik ve kardeşlik ilkesi, yani inananların birbirlerine eşit kardeşler sayıldığı, üstünlüğün takvada arandığı merhamet toplumu ülküsünün öldürülmüş, onun yerine İslam’ın lanetleyerek öldürdüğü ırkçılığın, kabile taassubunun, adam kayırma mantığının hortlatılmış olmasıdır. Araplar, Arap olmayan diğer müslüman kardeşlerini aşağılarken, onları da Ümeyye oğulları (Emeviler) aşağılamış, mübarek merhamet toplumunu en ilkel düşünce ve davranışlara kurban etmişlerdir.1 


Bu cümleden olarak burada, devlet başkanlığına  hak sahibi olabilmedeki Kureyşî’lik  şartını, evlilikte denklik/kefaet ile ilgili kıstasları ve muvalât akdi anlayışlarındaki bazı tezahürleri örnek olarak hatırlayabiliriz.2


Aslında hukukun üstünlüğünün zedelenmesi, kanun ve adalet önünde eşitliğin bozulması, bu konuda her şeyi anlatıyor demektir. Bunu ise yukaruda yeteri kadar bahis mevzuu yapmıştık.


Saltanat yönetimindeki Emeviler sanki bir İslam devleti değil de bir arap iktidarı gibi davranmaya başladılar. Sanki “her şey arap için, araba göre, arap tarafından” diyorlardı. Irkçılık o kadar yaygınlaşmıştı ki, bırakın bir kimseyi vali, kadı, komutan yapmayı, mahalledeki cami imamlığı için bile arap olup olmadığı araştırılıyordu. Said b. Cübeyr gibi bir insan Küfe’ye Kadı tayin edilince “arap değildir” diye ortalıkta bir gürültü kopmuştu. Sonunda Ebu Musa el-Eş’arî’nin oğlunu O’nun yerine kadı olarak atadılar.3


 Bu pis anlayış İslamlaşma hareketini de baltalamaya başlamıştı. Çünkü fethedilen topraklarda insanlar daha önceleri Müslümanlığı seçerken, şimdi “Araplara köle mi olacağız? Müslüman olsak bile bizi kendilerine denk görmüyor ve aşağılıyorlar” diyorlardı.

---------------------------------------------------------------------------------------------1 Mevdudî, bunların geniş bir tahlilini yapar, örneklerle izah eder. Bkz.age. s. 207-277

2Bu konuda yapılan bir çalışma içi bkz. A. Yaman, Siyaset – Hukuk İlişkileri, s .85-93

3  İbn Hallikan, 2.den nakleden, Siret Ansiklopedisi, 4/112.

Yazarın Diğer Yazıları