Dünyaya Bağlılığın Ve Kötü Amellerin Neticeleri

Yaşadığımız dünyada her geçen gün ahlaksızlığın, hayasızlığın yaygınlaştığına, insani değerlerin yok olduğuna, huzur ve güvenin kaybolduğuna şahit oluyoruz. Hâlbuki eskiye nazaran imkânlar artıyor, teknoloji daha çok gelişiyor, uzaklar yakın oluyor, zor işler kolaylaşıyor.

 

Bu ahlâksızlığa karşı sadece Müslümanların değil, insanlığını kaybetmeyen herkesin top yekûn savaşması, mücadele etmesi gerekir.

 

Peki  bu ahlâksızlığın, kötüye gidişin nedenleri nelerdir?

Bu yazımızda sevgili peygamberimizin bir hadisini anlamaya çalışacağız. Şöyle buyuruyor:

 

“ Diğer milletlerin size karşı ittifak yaparak açların yemek tabağının etrafına üşüştüğü gibi üzerinize çullanacakları zaman yakındır.”  

 

Dinleyenlerden biri: “Bu durum, o zaman bizim az olacağımızdan mıdır?” diye sorunca, Hz. Peygamber (as) şu cevabı verdi:

 “ Hayır. Üstelik siz o zaman sayıca çok olacaksınız. Fakat o gün siz, cesaret ve hamiyetinizi yitirdiğiniz, kıymetten düştüğünüz, parça parça bölünerek zayıfladığınız, akılca kıt, amelce zayıf olduğunuz için çer çöp durumunda olacaksınız.

 Allah, düşmanlarınızın kalbinden size karşı olagelen korkuyu çıkaracaktır. Yüce Allah bu durumunuz sebebiyle kalplerinizde zayıflık (vehn) yaratacaktır”.

 

 Orada bulunanlardan biri sordu: “ Ey Allah’ın Rasulü vehn nedir?”  Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi: “ Dünya sevgisi ve ölüm korkusudur.” (Ebu Davut).

 

Yani vehn, yaratılış gâyesini unutup, dünyanın kulu kölesi olmaktır.

Kuran’da şöyle buyruluyor:

“Ey iman edenler, Allah’a ve onun Rasulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile zâfa düşersiniz. Rüzgârınız (yani kuvvetiniz, Allah’tan gelen nusratiniz) kesilir.” (Enfal:46).

 

Yukarıdaki âyet ve hadisten anlaşıldığı gibi kurtuluşumuz, yeniden kişiliğimizi kazanmamız, saygı görmemiz için İslam’a sımsıkı sarılmamız, birlik beraberlik içinde yaşamamız, sadece Allah’a tevekkül etmemiz gerekmektedir.

 

Hz. Ali tarafından rivayet edilen şu hadis de kötü amellerin sonuçlarını açıklaması bakımından önemlidir:

 

 “ Ümmetim şu on beş şeyi işlerse, başlarına  belanın gelmesi meşru olur. Onlar nedir ya Rasulellah diye sorulunca, Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiştir:

 1-Milli servet, sadece zenginler ve mevki sahiplerinin elinde dolaşan bir meta olursa,

2- Emanetleri emanet edilenler, ganimet malı yerine koyup, kendilerine helâl kabul ettikleri zaman,

3- Zekât vermek ibadet kabul edilmeyip, bir angarya ve ceza telakki edildiği,

4-5- Kişi annesinin hukukunu gözetmeyip, karısının emrine girdiği,

6-7- Babasından uzaklaşıp ahbaplarına yaklaştığı,

8-  Camilerde Allah rızasını gözetmeyen düşmanlık, alış veriş, eğlence ve siyasete dair sesler yükseldiği,

9- Milletin başına, o milletin en seviyesiz olanları geldiği zaman.

10-Zararı dokunmasın diye zorba kişilere ses çıkarılmadığı, mafyaya saygı  gösterildiği 

11- Çeşitli adlarla üretilen içkiler, serbestçe içildiği, .

12- İpek elbiseler günah sayılmayıp serbestçe giyildiği,.

13-14-  şarkıcı kadınlar saygı gördüğü, çalgı âleteri çoğaldığı zaman,

15- Bu ümmetin sonradan gelenleri, önceden gelip geçenlere, çeşitli adlarla ( gerici, mürteci, dar kafalı gibi) hakâret ettiği zaman, artık kızıl rüzgârı veya yere batışı ya da sûret değiştirmeyi bekleyiniz.” Yani her türlü bela ve musibetleri bekleyiniz.

 

Bir başka hadiste de şöyle buyruluyor:

1-Bir toplumda alenen fuhuş işlenmeye başlanırsa, orada tâun ve daha öncekilerin görmediği ( eys ) gibi hastalıklar ve izdıraplar ortaya çıkar,

2- Ölçü ve tartıda hile yapma yaygınlaşırsa, orada kıtlık, geçim sıkıntısı ve devletin zulmü kendini gösterir.

3- Bir toplum mallarının zekâtını vermezlerse, gökten yağmur yağmaz. Esasen hayvanlar da olmasaydı bu durumda hiç yağmur yağmazdı.

4- Bir toplum Allah ve Rasulüne olan sözlerini bozdukları zaman, Allah onların başına başka bir kavmi musallat kılar.

5- İmamları, Allah’ın kitabiyle hükmetmez ve Allah’ın kanunlarını terk ederlerse, o toplumda anarşi ve terör meydana gelir de  millet birbirine düşer.(İbni Mace).

Kuran’dan iki âyetle yazıyı bitirmek istiyorum: “ Öyle bir fitneden sakının ki, o fitnenin açacağı zarar sadece fitnecilere isabet etmekle kalmaz, bütün bir topluma da zarar verir.” (  Enfal:25 ).

 “İnsanların kendi elleriyle yaptıkları işler yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı.” (Rum:30).

 

Görüldüğü gibi başımıza gelenler, kendi yaptıklarımız yani kötü amellerimiz   yüzündendir. Kurtuluşumuz tevhit inancına sarılmak, kötü amellerimizi iyiye çevirmektir.

 

Yazarın Diğer Yazıları