Kur’anın Îcaz Yönleri
Kur’an, Hz. Peygamberin en büyük  mucizesidir. Bilindiği gibi mucize, hissi ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılır. Ayın ikiye bölünmesi, hastaların iyileştirilmesi, asanın yürümesi, duyulara hitap eden hissi mucizelerden sayılır. Kur’an ise kıyamete kadar devam edecek manevi bir mucizedir. Beşer onun benzerini getirmekten aciz kalmıştır. 
Kur’an’ın icaz yönlerinden bazıları şunlardır:

1-Kur’an belâğat yönünden bir mucizedir: 
Kur’anın meydan okumasına rağmen, on dört asırdan beri hiç kimse bir benzerini getirememiştir. Arap dilinde Kur’anın bir benzeri yoktur. Kur’anın akıcı kelimeleri ve üstün üslubu yanında, nazmı da son derece sağlam ve güçlüdür. Kur’anın nazmı, ne vezin ve kafiyesi olan bir şiirdir, ne de secili bir nesirdir. Kur’anın nazmı, ancak kendisine has bir şekle sahiptir. Hz. Peygamber zamanında ve sonraki devirlerde, pek çok kimse Kur’anın belâğatına hayran kalmış ve Müslüman olmuşlardır.

2-Kur’an, geçmiş cağlara ait haberler vermesi açısından bir mucizedir:
Kur’an Ad, Semud, Lut, Nuh, İbrahim peygamber ile onların kavimlerine ait haberler anlatmaktadır. Kur’anın bu husustaki anlattıkları, tahrif edilmemiş semavi kitapların anlattıklarına uymaktadır. Aynı şekilde Kur’an’da Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Meryem ve Firavun’un kıssaları da anlatılmaktadır. Ümmi bir peygamberin bunları vahiy ile alması bir mucizedir.

3-Kur’anın  gelecek olaylardan haber vermesi: 
Kur’anın geleceğe ait haber  verdiği şeyler  aynen zuhur etmiştir. Mesela İranlıların Bizanslıları yendiği bir sırada İranlıların üç ila dokuz yıl arasında mağlup olacağını, Kur’an önceden haber vermiş ve zaman, onu tasdik etmiştir.(Rum:1-5). 
Yüce Allah Büyük Bedir savaşından önce, Mümin’lere zafer’i vad etmiş, ve zafer gerçekleşmiştir. (Enfal:7).
Yine Allah, Kur’an’da müslümanların Mescid-i Harama gireceklerini vad etmiş ve bu vad da gerçekleşmiştir.(Fetih:27).

4-Kur’an’ın bir takım ilmi gerçekleri haber vermesi :
Kur’anda Tıp, Astronomi, Teknik vs. ile ilgili orijinal meselelere yer verilmiştir. Hiç şüphesiz Kur’anın daha önce bilinmeyen ve şimdiki yeni ilmin ortaya çıkardığı ilmi hakikatleri, on dört asır önce haber vermesi, bir mucizedir. 
Mesela Yüce Allah ”Biz aşılayıcı rüzgarlar gönderdik."(Hicr:22) ayetiyle rüzgarların, bitkilerdeki dişi tohumları, erkek tohumlara aşıladığı hakikatini on dört asır önce insanlara bildirmiştir. Bitkilerin tozlaşma ile üreme hakikati ise, şimdiki ilimlerin keşiflerindendir. 
Yine yer gök ve bütün canlıların yaratılışı hakkında Kur’anda şöyle buyuruluyor: "Küfredenler, gökler ve yerler yapışıkken onları ayırdığımızı ve canlıları sudan yarattığımızı bilmezler mi? Hala inanmıyorlar mı?"(Enbiya:30).

İnsanın yaratılışını da Kur’an şöyle anlatır:"Andolsun ki, insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra  o nutfeyi donmuş bir kana çevirdik. sonra o kanı bir parça et yaptık ve bu etten kemikleri yarattık, bu kemikleri de etle örttük. Daha sonra onu, bambaşka bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli olan Allah ne büyüktür. Bütün bunlardan sonra sizler öleceksiniz. Sonra da kıyamet günü yeniden diriltileceksiniz."(Müminun: 12-16).

Kur’anda bunlara benzer pek çok kevni (yaratılışa ilgili) ayetler vardır. Kitap okumasını bilmeyen ve yanında hiç bir ilmi eser bulunmayan Hz. Muhammedin, bunları insanlardan öğrenmesi mümkün değildir. Mekke şehrinin dışına sadece amcası ile iki defa çıkmış ve hemen geri dönmüş olan bir insanın, bunları dışarıdan öğrendiğini kim söyleyebilir. Üstelik bu bilgiler, o devirde bilinmiyordu. İşte bütün bunlar gösteriyor ki, Kur’an eşsiz bir mucizedir.

5-Kur’an getirdiği hükümler itibariyle de bir mucizedir: 
Kur’an insanların doğru yaşaması için itikâdi, hukukî, iktisadî, ahlakî, içtimaî, siyasî bir takım hükümler getirmiştir ki, bu hükümler on dört asır geçmesine rağmen, eskimez yeni olarak karşımızda durmaktadır. Halbuki beşer’i hükümler ve kanunlar, kısa zamanda eskimekte ve insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmektedir.
Kur’anın getirdiği hükümler, kıyamete kadar insanların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliktedir. İşte Kur’an, bu yönüyle de eşsiz bir mucizedir.
Yazarın Diğer Yazıları