Ramazan geldi Hoş Geldi

Ramazan geldi hoş geldi. Al­lah Teâlâ şöy­le bu­yu­rur :

“Ey iman eden­ler  ! Tak­va üze­re ola­sı­nız di­ye, siz­den ön­ce­ki­le­re farz kı­lın­dı­ğı gi­bi, si­ze de oruç tut­mak farz kı­lın­mış­tır.” (Bakara 183.)

Hz. Pey­gam­be­r (s.a.v. şöy­le bu­yu­rur :

“İs­lam beş esas üze­rine ku­rul­muş­tur : Al­lah'tan baş­ka bir ilâh bu­lun­ma­dı­ğı­na ve Mu­ham­med'in Al­lah'ın ku­lu ve el­çi­si bu­lun­du­ğu­na şa­hit­lik et­mek, na­ma­zı kıl­mak, ze­kat ver­mek, Ra­ma­zan oru­cu tut­mak, gü­cü ye­ten­ler için Beytullâh'ı ziyâret et­mek.”

Bu iki delile bakarak Ra­ma­zan­da oruç tut­ma­nın farz olu­şu üze­rin­de müs­lü­man­lar gö­rüş bir­li­ği için­de­dir. Allah tutmayı nasip ve müyesser eylesin, kabul buyursun.

Oruç, oruç bel­li bir sü­rey­le ye­me, iç­me, ilaç kul­lan­ma ve­ya cin­sel ilişkiden uzak dur­mak­tır. Daha geniş bir tarifle oruç, tut­ma­ya ehil olan kim­se­le­rin ni­yet ede­rek ikin­ci fe­cir­den gü­ne­şin batışı­na ka­dar oru­cu bo­zan şey­ler­den kendilerini tutmalarıdır.  

Norveç gibi kutup bölgelerine yakın olan ve gün­düz ile ge­ce­nin te­şek­kül et­me­di­ği böl­ge­ler­de, oruç za­ma­nı, bu­ra­la­ra en ya­kın olan ve ge­ce ile gün­dü­zün te­şek­kül etti­ği böl­ge­ler esas alı­na­rak be­lir­le­nir.

Oru­cun dînî, ruhî, sos­yal, sağ­lık, eko­no­mik ve pe­da­go­jik ba­kım­lar­dan pek çok fay­da­la­rı var­dır. Oruç Al­lah'a ta­at ve iba­det­tir. Ki­şi­ye sı­nır­sız se­vap ka­zan­dı­rır. Çün­kü oruç yal­nız Al­lah için­dir. Al­lah'ın ke­re­mi ise sı­nır­sız­dır. Bu­nun­la, “ Reyyân ” de­ni­len ve yal­nız oruç­lu­la­ra ay­rıl­mış bu­lu­nan özel ka­pı­dan cen­ne­te gir­me hak­kı el­de edil­miş olur. 3 Oruç bir yıl­dan öbür yı­la ka­dar iş­le­nen kü­çük gü­nah­la­ra keffârettir. Oruç Al­lah'ın emir­le­ri­ne uy­mak ve ya­sak­la­rın­dan sa­kın­mak­tan iba­ret bu­lu­nan tak­va­ya se­beb olur.

Oruç ne­fis­le ci­had, şeh­vet ve nefsâni ar­zu­la­rı kır­ma­da bir kal­kan­dır. Rasulûllah ( s.a.s ) özel­lik­le ev­len­me imkânı bu­la­ma­yan genç­le­re oru­cu tav­si­ye ede­rek şöy­le bu­yur­muş­tur : “Ey genç­ler top­lu­lu­ğu ! Siz­den ev­len­me­ye gü­cü ye­ten­ler ev­len­sin. Çün­kü ev­len­mek, gö­zü da­ha çok mu­ha­fa­za eder, if­fe­ti da­ha faz­la ko­rur. Ev­len­me­ye gü­cü yet­me­yen­ler oruç tut­sun. Çün­kü oruç bir kal­kan­dır.”

Farz Oruç, Ra­ma­zan oru­cu, ka­za­ya ka­lan ra­ma­zan oru­cu ile bazı suçlardan bir ceza olarak tutulan kef­fa­ret oruç­larıdır.   Ancak oruç; sadece ramazanda tuttuğumuz farz oruçlar değildir. Daha başka vâcip, nâfile ve mek­ruh oruçlar da vardır.

Onları da öteki yazıda hatırlatalım inşallah.

 

 

Tüm Yazılar