Hac iman ve Küfür (6)

“Allah-u teala buyuruyor: “Bir kul ki, cismine sıhhat, rızkına da genişlik verdim, üstünden de beş yıl geçtiği halde hala bana haccetmeğe gelmezse, şüphesiz ki çok mahrumdur.”( Kenz’ül Ummal, V. 5,7 (11789,11856, 11858))

bu hadisin bir benzeri de şöyledir: “Bir kimseyi, alçak bir ihtiyaç, veya zalim bir sultan, veya alıkoyan bir hastalık mani olmaksızın haccetmeden ölürse, isterse Yahudi olarak ölsün, isterse Hıristiyan.”( Tirmizi Hac, 3 (812) Mirkad, V. 396-397)

İmanın korunması için amelde acele edip ihmal etmemek gerek. Ecel geldiği vakit onu bir terhis belgesi, bir şeb-i arus bilerek ahirete arzu ile göçecek bir takva ve ruh yüceliğine, maneviyat ve iman zenginliğine ermek gerek.

“İşitmemiş oldukları halde işittik diyenler gibi olmayın.”( Enfal, 21) ayetinden ibret alarak, ayetlerin üstüne “kör ve sağırlar olarak kapanmamak”( Furkan, 73) gerek. Yoksa her ifratçı, ömrünü israf eden gafil, ölüm gelince pişman olur, kaybettiğini tedarik için ömür ister, yalvarır Allah’a sızlanır ama heyhat ki fayda vermez. Eceli gelene, kim olursa olsun mühlet verilmez.( Sabuni, Safvet-üt Tefasir s. III. 388)

Haccın farziyetine delil olan hadisdeki son fıkra da hac amelinin iman ile alakasını izah için önemli bir ikazdır: Ebu Hureyre anlatıyor:

“Peygamberimiz bize bir konuşmasında şöyle dedi:

-“Ey insanlar! Şüphesiz ki size hac farz kılındı, öyleyse haccediniz!”

Bir adam:

-“Her sene mi ya Resulullah?” diye sordu. Peygamberimiz sükut etti ama adam üç kere soruyu tekrar edince:

-Eğer “evet” desem, her yıl hac farz olacaktı ve siz güç yetiremeyecektiniz. Güç yetiremeyince terk edecektiniz. Terk edince de küfre düşecektiniz.”( Buhari, İ’tisam 4. Müslim, Hac 412 (1337), Fedail 130, (1337); Nesai, Hac I (5, 110-111). İ. Canan, V. 292 (1174); Kenz’ul Ummal, V. 21 (11871); Mirkad, V. 379 ( 2505))

Hadis, çok ve gereksiz sorudan sakındırma ile devam etmektedir. Ama bizi dehşete düşüren sözler, şu son sözlerdir:

“Evet” deseydi her sene vacip olacaktı.

Her sene vacib olsaydı, terk edilecekti.

O da küfür olacaktı.

Aman Allah’ım, “terk” ile “küfür”ün böylesine yakın ilişkisi, tüyler ürpertmektedir.

Bu bahsi biraz uzattık mı acaba?

Belki.

Bizi buna yukarıda zikrettiğimiz ülkemizdeki yanlış anlayış ve hacca karşı gösterilen lakaydlık sevketti.

İnşallah gelecek yıllara faydalı olur.

Allah Teala hidayet ve istikamete tevfik ihsan eylesin.


www.cemalnar.com

Tüm Yazılar