Bizi Besleyen Eserler

Bir önceki yazıda da dediğimiz gibi bizde “batılılaşma, çağdaşlaşma, aydınlanma, laikleşme” bizim için nerden bakarsanız bakınız, katmerli felakettir.

Biz Müslümanların maalesef kendi kimliğimizden, imanî izzetimiz ve özlü medeniyetimizden ayrılarak, aşağılık bir taklit ile, “çağdaş uygarlık düzeyi” diye “küfür medeniyetinin” bütün sorunlarını, açmazlarını, “az bir dünyalık”, yani “modern ilimler ve teknik” karşılığında almamız, yaşadığımız en büyük felaketimiz olmuştur.

Onları almada sanki bunlar şartmış gibi…

Batı medeniyeti laiklik, sekülerizm, sosyalizm, komüniz, kapitalizm, liberalizm… gibi çağdaş putlar dikiyordu insanlar için. İmanı alan ve küfre salan putlardı bunlar.

Bunlar adına insanları kurban etmeye hazır hastalar da vardı.

Neyse ki İslam’ın, onun iman, ibadet, hukuk ve ahlakının değeri, bireysel ve toplumsal fayda ve kıymetleri konusunda sayısız eserlerimiz vardır. Şarkta ve garpta Müslümanlar iman ve İslam adına onlara gereken sözü söylediler.

Önce imanı gündeme getirirsek eğer, bizde de Ahmet Hamdi Akseki Hocamızın “İslam Tabii Fıtri Umumi Bir Dindir” isimli eseri, dinin, imanın, ibadetin ve ahlakın fert ve toplum hayatına kazandırdıklarını ve küfrün yıkımlarını anlatır.

Dikkatleri pek çekmeyen bir güzel kitap da Dr. Miktad Yalçın’ın kaleminden çıkmıştır: “İman ve Ahlakın Hayati Değerleri”.

Yusuf el-Kardavî’nin “İman ve Hayat” adlı eseri de bu konuda kayda değerdir.

Ancak bu üç eser de bir hayli önce basılmış ve maalesef yeni baskıları bulunmayan faydalı kitaplardır.

Batının kapitalizm, komünizm ve faşizm gibi temelde materyalist sistemlerinin iflasını anlatan ve bu çağda küfür düzenlerinin kişi, aile ve toplum hayatına getirdikleri olumsuzlukları işleyen Ali Bulaç’ın “Çağdaş Kavramlar ve Düzenler” adlı eseri, bu konuda belirtilmesi gereken eserler içinde bir el kitabı gibidir.

Bediuzzaman Said Nursî ve Hasan el-Benna’nın “Risaleleri”, Hüseyin Cisr’in “Risale-i Hamidiye”si de baştan sona imanı ve değerini anlatan muhteşem kitaplardır.

Bizim “İmanın Kıymeti ve Korunması”, “İnançta Arınma” ve “İnançta Kirlenme” isimli kitaplarımız da bu konularda okunması gerekenlerdendir diye düşünüyorum.

Eğer işin olumlu yönünden olumsuzunu bulmak isterseniz, yani İslam toplumuna bakarak mevcut yaşanan küfür toplumunu değerlendirmek isterseniz, o zaman salık vereceğimiz iki büyük eser var.

Siz zaten biliyorsunuz onları. Ama ben adına işaret ederken, yeniden gündeme gelmesini istemiş olayım.

İlki muhteşem kitabımız, medeniyetimizin temel kitabı “Kuran”dır.

Bütün kitapların, onu daha iyi anlamak adına okunduğu aslî kitabımız, rehber kitabımız, hayatı kullanma kılavuzumuz, biricik düsturumuz Kur’an.

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması adına bir çok tefsirler yazılmıştır. İki muhteşem eseri hemen belirtelim. Yerlilerden Elmalılı M. Hamdi Yazır Efendinin “Hak Dini Kur’an Dili”, tercümelerden de Seyyid Kutup’un “Fî Zilal”ı, Bu eser başlı başına muhteşem bir reddiyedir batıya ve batıla. Seyyid’in kardeşi Muhammed Kutup, bir mütefekkir olduğu gibi, eserleri de kardeşininkileri destekleyen çağımızın okunması gereken düşünce eselerindendir.

İkincisi ise bütün hadis kitaplarıdır.

Özellikle “Kütüb-ü Sitte”yi içeren “Tac”, “Mişkat” ve “Riyazu’s Salihin”, biraz daha kapsamlı olan “Cem’u’l Fevaid” bunlar içinde çok okunan güzel eserlerdir.

Yakınlarda kaybettiğimiz merhum İbrahim Canan’ın “Kütüb-ü Site Muhtasarı” eseri, hem şerhli olması, hem de internette kolay bulunur ve istifade edilir olmasıyla harika bir eserdir.

“Riyazu’s Salihin”i, Erkam Yayınlarının şerhi ile okumayı tavsiye ederiz. Bu muhteşem esere İslam dünyasında bu kadar güzel bir şerh henüz yoktur zannediyoruz.

Siyer okumayı ihmal edemeyiz. Bu konuda M. Asım Köksal’ın eseri zaten malumdur. Ama Muhammed Hamidullah’ın “İslam Peygamberi” sahasında muazzam bir eserdir. Özellikle de ikinci cildi dikkatle okunmalıdır.

Şimdi bir onların anlattığı topluma bakın, bir de bu içinde yaşadığımız sözüm ona “çağdaş” topluma. Arada “sera” ile “Süreyya” farkı var.

Hani yolcu bir Van’a bakmış, bir de biçare eşeğine ve demiş ya “Eyne Van, eyne merkep?”

Biz de şöyle diyoruz: Nerde İslam toplumu, nerde çağdaş toplumlar!..

Evet, İslam’ı bu çağa biz anlatacağız. Biz, yani Müslümanlar.

Başkalarından bekleyecek değildik herhalde.

Hazır mıyız?


www.cemalnar.com

Tüm Yazılar