İçkinin Dindeki Yeri

Bugün öyle bir fitne asrına geldik ki, kimi içki içenler yavuz hırsızlar gibi içmeyenlere musallat olmuş, aşağılıyorlar. Tam bir “baba bir hırsız tutum” hikayesi. “Oğlum bırak.” “Baba ben onu bıraktım ama o beni bırakmıyor!”

Mevcut Anayasa bile onca eksikliğiyle beraber alkolü kınıyor, hükümete “bundan ötürü tedbir al” diyor, ama dinini, tarihini, medeniyetini, örfünü atmış kimi insanlar, bu doğrultuda harekete geçen hükümeti hedef alarak kınıyor ve aşağılıyorlar. Bir kaşık suda fırtınalar koparıyorlar.

Bunu neden yapıyorlar?

İman giderse akıl ve haya dahi gidiyor da ondan yapıyor, başka ne olacak?

Bunu bilmeyen mi var? Kur'an-ı Kerîm içkiyi kesinlikle yasaklamış ve haram olduğunu bildirmiştir:

"Ey İman edenler! içki (hamr), kumar, dikili taşlar ve fal okları Şevtanın işlerinden bir pisliktir" (el-Mâide, 5/90).

Ayette geçen hamr kelimesini fakihlerin çoğu aklı gideren bütün içkileri kapsamına aldığını söylemişlerdir. Hanefiler “hamr”ı şöyle izah etmişlerdir:

Köpüklenip kuvvetlenen yaş üzüm suyu, yalnızca bu tür içkilerin ismi hamr'dır. Bunun dışındaki sarhoşluk veren içkiler hamr kelimesinin şumûlüne girmez. Bu tür içkiler sarhoşluk verdiği için hamr'a kıyasla haramdır. Fakihlerin çoğunluğu, sarhoşluk veren bütün içeceklerin azının da çoğunun da haram olduğunu ve hamr kelimesinin kapsamına dahil olduğunu söylemişlerdir (Sahih-i Müslim, Terceme ve Şerh, A. Davudoğlu, IX, 247, vd.).

İslâm, içkinin içilmesini yasakladığı gibi, müslümanlar arasında ticaretini de yasaklamıştır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Peygamber (s.a.s) içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir: Sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan..." (Tirmizî, Büyû', 59; İbn Mâce, Eşribe, 6).

Mâide suresindeki kesin içki yasağı bildiren ayet geldikten sonra Allah Resulu uygulama ile ilgili olmak üzere şöyle buyurdu:

"Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Bu ayeti haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın..." (Müslim, Müsâkât, 67; bk. Buhârı, Megâzî, 51; Büyû, 105, 112; Müslim, Büyû, 93; Fer', 8; İbn Mâce, Ticârât, 11; Ahmed b. Hanbel, II, 213, 362, 512, III, 217, 324, 326, 340; İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr, Beyrut (t.y), I, 544-547).

Şu hadisleri de zikredelim isterseniz:

"Sarhoşluk veren her içecek haramdır."(Buhârî.).

"Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır." (Tirmizî)

“Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, her sarhoş eden ve dalgınlık veren şeyi yasak etmiştir.” (Ebû Dâvud)

“Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, şarapla ilgili on kişiye lânet etti: Üzümünü sıkana, sıktırana, içene, içirene, taşıyana, taşıttırana, satana, satın alana, bağışlayana ve parasını yiyene.” (Tirmizî)

"Ümmetimden bir takım insanlar, şarap içecekler ve ona başka başka isimler verecekler."( Nesêî)

İyi de bunlar nasıl bir ümmettir böyle?

Tüm Yazılar