Biz de Bir İslam Anayasası Sunalım

Yeni bir anayasa gündemde bu günlerde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, herkesin Anayasası olacak diyor. Herkesi göreve çağırıyor bu konuda.

Acaba Müslümanlar fıkıh alimlerini toplasalar da bir anayasa taslağı hazırlatsalar olmaz mı?

Neden olmasın?

Çok da iyi olur. Bu arada hiç olmazsa birbirlerinin kıymetini bilir hocalarımız. Tanışır, barışır, yardımlaşır, başarır ve mutluluk saçarlar. Mesela Hayrettin Karaman, Ebubekir Sifil, Mustafa İslamoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca iyi bir komisyon olmaz mı sizce? “Buyurun, gereksiz tartışma yerine iş üretin” dense iyi olmaz mı?

Her neyse, Müslümanlar kendilerine düşeni yapsınlar ve sunsunlar. Malum, ağlamayana meme yok demiş atalar. Çağın insanı İslam’ı bilmeyince “hak verilmez, alınır” diyor. Almak için de layık olmak kadar hazır olmak da var.

Öyleyse sen hazırla ve sun. Kabul edilirse ne ala. Ne kadarı kabul edilirse o kadarı ala. Hiç kabul edilmezse, Üstadın şiirini okuruz biz de:

“Tohum saç, bitmezse toprak utansın.”

“İslam Anayasası” olur mu demeyin, zaten var. Evet, birkaç örneği el altında basılı şu anda. Neden yeni çalışmalar ile daha da zenginleştirmeyelim onları?

Bakın bir zamanlar İslâm'ın meseleleri ve İslâm'a ait ilimlerin araştırılması ile meşgul olan müslüman mütefekkir, yazar ve devlet adamlarından bir kısım şahsiyetler, Avrupa'da İslâm Konseyi = Meclis-i İslâmi = Islamic Council ismiyle bir kültür kurumu teşkil etmeye teşebbüs etmişler.

Bu konsey, resmen 5 Zilhicce 1402/22 Kasım 1982 tarihinde Paris'te akdolunan bir beynelmilel konferansla kurulmuştur. Konferansın gayesi İslâm Aleminin ve müslümanların günümüzde karşı karşıya bulundukları siyasi, iktisadi, idari ve hukuki durumun tahlil edilmesidir.

Bu gaye ile kurulan İslâm Konseyi, ilmi alanda da önemli gayretler içine girmiştir. Bunlardan biri de, örnek bir «İslâm Anayasası»nı hazırlayarak dünya hukukçularının istifadesine sunması olmuştur. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün hazırladığı ve tercüme ettiği bu çalışma ülkemizde basılmıştır şükür. Biz de ondan bazı iktibaslar yaptık.(AhmetAkgündüz.http://www.sevde.de/Islam_anayasasi/)

Sizler bu siteye girerseniz eserin tamamını gözden geçirebilirsiniz. Ama isterseniz biz sizin için İslâm Anayasası'nın temel prensiplerini kısaca şöyle özetlenebilir:

1 — Hâkimiyet kayıtsız şartsız Allah'a aittir.

2 — Kanunlar, Kur'an ve Sünnet'e dayanmalıdır; bu iki kaynağa muhalif kanunlar yapılamaz.

3 — Devlet; ülke, dil ve soy gibi beşerî esaslar üzerine değil, İslâm'ın getirdiği ilahi esaslar üzerine kâimdir.

4 — Kitab ve Sünnet'in emir ve yasaklarını icra; ma'rufu emir ve münkeri nehiy temel esasdır.

5 — İslâm kardeşliğini tesis etmek, devletin en önemli görevidir.

6 — Devlet, sınıf ve din farkı gözetmeksizin, zaruri ihtiyaçlarını temin edemeyenlere yardım elini uzatmakla mükellefdir.

7 — Vatandaşlar, fırsat eşitliğine sahiptir ve bütün hak ve hürriyetlerden eşit olarak istifade ederler.

8 — İslâm'ın müsaade ettiği istisnai haller dışında, sözkonusu haklara tecavüz edilemez ve cezalandırmada da şahsîlik prensibi esas alınır.

9 — Meşruiyeti kabul edilen bütün mezhep müntesipleri, mezhep hürriyetinden tam olarak istifade ederler.

10 — Gayr-i müslimler, din ve vicdan hürriyetine sahiptirler; ahval-i şahsiye konusunda isterlerse kendi hukuklarını tatbik edebilirler.

11 — Gayr-i müslimlerle yapılan zimmet andlaşmasına devlet riayet etmekle mükellefdir; 7. maddedeki haklardan bunlar da istifade ederler.

12 — Devlet reisinin müslüman, erkek ve diğer aranan şartlara hâiz birisi olması gerekir.

13 — Devleti yürütme gücünün başı devlet reisidir; ancak yetkilerinin bir kısmını ferdlere yahut kurullara devredebilir.

14 — Devlet reisi, devleti şura usulüne uygun olarak idare etmekle mükelleftir.

15 — Devlet reisi, anayasayı ilga edemez ve istibdad yoluna başvuramaz.

16 — Devlet başkanını seçme hakkına sahip olanlar, azletme hakkına da sahiptirler.

17 — Devlet reisi, medeni haklar açısından diğer vatandaşlar gibidir; kanun dışına çıkamaz.

18 — Devlet ricali de dahil olmak üzere bütün vatandaşlar için tek kanun vardır; bunlan da sadece mahkemeler tatbik eder.

19 — Yargı (kaza) bağımsızdır.

20 — Devlet nizamına aykırı olan, fuhuş ve anarşiyi teşvik eden ve dini tahkir eden yayınlara müsaade edilemez.

21 — Ülkenin vilâyet ve eyâletleri, devletin idarî üniteleridir; kabile, dil ve soya dayalı ünitelere müsaade edilemez.

22 — Anayasanın hiçbir hükmü, Kur'an ve Sünnete aykırı olarak tefsir edilemez.

Tüm Yazılar